Showing all 9 results

Cây cảnh để bàn

Cây Ngũ Gia Bì

Cây cảnh để bàn

Cây Lưỡi Hổ

110.000700.000

Cây cảnh để bàn

Hoa Hồng Môn

170.000

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Niên Thanh

140.000260.000

Cây cảnh để bàn

Cây Trúc Nhật

Cây cảnh để bàn

Cây Thiết Mộc Lan

Cây cảnh nội thất

Hoa sen đá

Cây cảnh để bàn

Cây Thường Xuân

Cây cảnh để bàn

Cây Phát Tài Núi